การจัดตั้งองค์การตลาดร่วมของสินค้าเกษตรภายใต้การปฎิรูปนโยบายเกษตรร่วม Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป   
Wednesday, 02 May 2012

ปัจจุบัน EU กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (CAP) ครั้งถัดไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๑๔-๒๐๒๐) เป้าหมายหนึ่งของการปฏิรูป คือ การเตรียมพร้อมให้เกษตรกรของ EU สามารถเผชิญความท้าทายที่เกิดจากการเปิดตลาดมากขึ้นและการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากร EU และประชากรโลกต่อไปได้ ตลอดจนรักษาการแข่งขันที่มีประสิทธิผล (effective competition*) ในตลาดสินค้าเกษตรเพื่อรับประกันว่าราคาอาหารจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค
ข้อเสนอหนึ่งภายใต้การปฏิรูป CAP ที่นำเสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คือ กฎระเบียบในการจัดตั้งองค์การตลาดร่วมของสินค้าเกษตร หรือ “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common market organisation of the the markets in agricultural products (Single CMO regulation**)”  ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย
 

                    ๑. มาตรการรองรับ (Safety Net) เช่น การแทรกแซงตลาดโดยภาครัฐ (public intervention) และการช่วยเหลือด้วยการจัดเก็บ (private storage aid) เป็นเครื่องมือที่จะยังคงใช้อยู่ต่อไป แต่จะถูกนำกลับมาทบทวนใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสัญญาณตลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดตั้ง “เงินทุนสำรองฉุกเฉิน (Crisis Reserve)” เพื่อใช้สำหรับรับมือกับวิกฤติการณ์ของสภาวะตลาดจากสาเหตุด้านความปลอดภัยอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างฉับพลัน และใช้สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรแบบเร่งด่วนผ่าน fast-track procedure

                    ๒. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่อาหาร (competitive food chain) คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการยอมรับการจัดตั้งองค์กรผู้ผลิต (Producer Organisations) และองค์กรระหว่างสาขา (Inter-Branch Organisations) ขยายขอบเขตออกไปกว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงสินค้าเกษตรในทุกภาค เพื่อให้ผู้ผลิตมีสถานะในการแข่งขันที่ดีขึ้นและเกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร สำหรับระบบโควตาน้ำตาล คณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันว่าจะไม่มีการต่ออายุภายหลังจากปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) เป็นต้นไป
๒.๓ การปรับปรุงให้ง่ายขึ้น (Simplificaiton) มาตรการแทรกแซงโดยภาครัฐจะถูกปรับปรุงใหม่ให้มีโครงสร้างทั่วไปที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนหรือล้าสมัยจะถูกตัดออกไป นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนจะยกเลิกโครงการช่วยเหลือย่อยต่างๆที่อยู่ภายใต้กรอบ Single CMO ฉบับเดิม อาทิ โครงการสนับสนุนการใส่นมผงเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ (Aid for incorporating Milk Powder into Animal Feed) และโครงการอุดหนุนการเลี้ยงไหม  ทั้งนี้เพื่อลดภาระของประเทศสมาชิก ลดระเบียบราชการที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการและประหยัดทรัพยากรที่ถูกจัดสรรไปใช้สำหรับควบคุมและดำเนินโครงการ

                   ๓.    ในการประชุม Agriculture and Fisheries Council เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ Single CMO ใหม่ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยมุ่งเน้นไปที่ ๒ ประเด็น คือ มาตรการฉุกเฉินที่จะนำมาใช้ในกรณีที่ตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และมาตรการที่มีเป้าหมายเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการทำงานของห่วงโซ่อาหาร โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว แต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ การกำหนดให้มีเงินทุนสำรองฉุกเฉิน (Crisis Reserve) สำหรับใช้ในยามที่ตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงควรจะถูกนำมาใช้เฉพาะในกรณีพิเศษ (exceptional circumstances) เท่านั้นและสมควรต้องมีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของคำว่า “กรณีพิเศษ” รวมทั้งระบุถึงที่มาของการจัดหาเงินทุน

                  ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรผู้ผลิตรวมทั้งบทบาทขององค์กรระหว่างสาขา เพราะจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้แก่ผู้ผลิตอันจะนำไปสู่ความสมดุลในห่วงโซ่อาหารมากขึ้น แต่กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรผู้ผลิตควรจะอยู่ในรูปแบบสมัครใจ (voluntary) เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ในแต่ละประเทศได้และไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่บิดเบือน (competition distortion) 

 

* การแข่งขันที่เป็นจริง (effective competition)  ตามทฤษฎีแล้วจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิต การคิดค้นใหม่ๆและโอกาสต่างๆมากมาย ในขณะที่การผูกขาดจะก่อให้เกิดผลในทางตรงข้าม คือ ทำให้ผู้ผลิตไม่ใส่ใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือนวัตกรรมต่างๆจึงเกิดได้ช้า และความมั่งคั่งจะตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้สูงอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้น

** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com626/626_en.pdf 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

 1. CAP กับนโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของ EU
 2. CAP กับแผนการส่งเสริมเชิ้อเพลิงชีวภาพใน EU
 3. การเจรจารอบโดฮาหลังการประชุมที่ฮ่องกง
 4. การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วมของ EU (CAP Reform) กับการเจรจาการค้าพหุพาคี
 5. การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรของอียูหลังปี 2013 อาจไม่ลดจากปัจจุบัน
Last Updated ( Thursday, 03 May 2012 )

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
  "; } else { echo "
   "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
   ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
  • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ