EU กำหนดข้อบังคับเพิ่มเติมการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/สหภาพยุโรป   
Tuesday, 31 January 2012

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศตีพิมพ์ลงใน EU Official Journal L ๘ Volume ๒๙ กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No ๑๖/๒๐๑๒ of ๑๑

January ๒๐๑๒ amending Annex II to Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ of the European Parliament and of the Council as regards the requirements concerning frozen food of animal origin intended for human consumption ว่าด้วยการแก้ไขกำหนดข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับ การติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของ มนุษย์ ภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ ซึ่งเป็นการกำหนดข้อบังคับด้านสุขอนามัยสำหรับอาหารที่ผู้ผลิต สินค้าอาหารต้องปฎิบัติตาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

๑. กฎระเบียบใหม่นี้เป็นการแก้ไขในส่วนของ Annex II ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ โดยเห็นควรให้มีการระบุวันที่ครั้งแรกที่มีการแช่แข็งสินค้าอาหาร (date of initial freezing) ซึ่งคาดว่า เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารได้สามารถพิจารณาได้ว่า สินค้าดังกล่าวนั้นยังคงเหมาะสมสำหรับการบริโภคต่อไปหรือไม่

๒. กำหนดให้เพิ่มข้อบังคับเพิ่มเติมตามปรากฎในภาคผนวกของกฎระเบียบใหม่นี้ (Section IV : Requirements applicable to frozen food of animal origin) ดังนี้

๒.๑ วันที่ผลิตในที่นี้ หมายถึง

* วันที่ชำแหละ (date of slaughter) ในกรณีที่เป็นซากสัตว์ (carcasses) ครึ่งหนึ่งของซากสัตว์ (half carcasses) หรือเศษหนึ่งส่วนสี่ของซากสัตว์ (quarter carcasses)

* วันที่สัตว์โดนฆ่า (date of killing) ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าที่ได้จากการล่าสัตว์

* วันที่จับ (date of harvesting or catching) ในกรณีที่เป็น สินค้าประมง

* วันที่แปรรูป ชำแหละ บด หรือปรุงแต่ง แล้วแต่กรณีสำหรับสินค้าอาหาร อื่นใดที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์

๒.๒ ในกรณีของสินค้าอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ผู้ประกอบการผลิตอาหารจะต้องมีข้อมูลส่งมอบให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบได้ตลอดเวลาเมื่อมีการ ร้องขอ จนกว่าสินค้าจะได้รับการติดฉลากตามกฎระเบียบ Directive ๒๐๐๐/๑๓/EC หรือจะถูกนำไป ใช้เพื่อการแปรรูปต่อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่

* วันที่ผลิต และ

* วันที่แช่แข็ง หากวันที่แช่แข็งแตกต่างจากวันที่ผลิต

หากเมื่อสินค้าอาหารถูกผลิตจากวัตถุดิบที่มีวันที่ผลิตและวันที่แช่แข็งที่แตกต่างกัน

จะต้องระบุวันที่ี่แรกสุด (the oldest dates) ของการผลิตและหรือการแช่แข็งดังกล่าวด้วย

๒.๓ รูปแบบฟอร์มของการระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ ส่งมอบ สินค้าอาหารแช่แข็ง (supplier of the frozen food) ตราบใดที่สามารถระบุชัดเจนและไม่ส่อไปในทาง สองนัย (unequivocally) และสามารถให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าต่อไปนั้นสามารถทราบข้อมูล ดังกล่าว ได้ครบถ้วน

๓. สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังนี้ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:008:0029:0030:EN:PDF

๔. กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผล ๒๐ วันภายหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕) และให้มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ