EU ออกกฎระเบียบรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภท Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/สหภาพยุโรป   
Tuesday, 31 January 2012

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศตีพิมพ์ลงใน EU Official Journal L ๑๒ Volume ๑ กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No ๒๘/๑๐๑๒ of ๑๑ January ๒๐๑๒ laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products and amending Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC and Regulation (EC) No ๑๑๖๒/๒๐๐๙ ว่าด้วยการรับรองการนำเข้าหรือการขนส่งผ่าน (transit) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน ประกอบมากกว่าหนึ่งประเภท (composite products) โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้


 

๑. กฎระเบียบใหม่นี้้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภท (composite products) ดังต่อไปนี้

๑.๑ สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภทที่นำเข้ามาจำหน่าย ในสหภาพยุโรป จะต้องมาจากประเทศหรือเขตพื้นที่ของประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออก สินค้าที่มี แหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ composite รวมถึงสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมา จากสัตว์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ composite นี้ ต้องมาจากโรงงานที่ได้ปฎิบัติตามมาตรา ๖.๑ (b) ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ ซึ่งครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

(ก) ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้าเนื้อแปรรูป (processed meat products) ตามระบุในมาตรา ๔ (a) ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC

(ข) ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้านมแปรรูป (processed milk products) ครอบคลุมโดยมาตรา ๔ (b) และ (c) ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC

(ค) ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นของสินค้าประมง แปรรูป หรือสินค้าไข่ (processed fishery or egg products) ครอบคลุมโดยมาตรา ๔ (b) ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC

๑.๒ สินค้าผลิิตภัณฑ์ composite ที่กล่าวข้างต้นทั้ง ๓ รายการจะต้องปรับใช้ แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยฉบับใหม่ประกอบการนำเข้า ตามที่ปรากฎในภาคผนวก ๑ ของกฎระเบียบ ฉบับนี้

๑.๓ สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ composite

ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น (นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ก - ค) และสินค้าดังกล่าวมีส่วนผสมที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ครึ่งหนึ่งหรือ มากกว่านั้น จะต้องมาจาก ประเทศหรือเขตพื้นที่ของประเทศ ที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่ผสม อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภท composite นั้นๆ รวมถึงต้องมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง (relevant certificate) ที่กำหนดไว้ตามกฎระเบียบของ EU ประกอบการนำเข้า หรือจะต้องมีเอกสารทางการค้า (commercial document) ทดแทน ในกรณีที่ EU ไม่ได้บังคับให้ต้องมีใบรับรองประกอบการนำเข้านั้นๆ

๑.๔ การขนส่งผ่าน (transit) และการเก็บสินค้า (storage) :

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภทไปยังสหภาพยุโรป ตาม ระบุในมาตรา ๓ (๑) (a) และ (b) ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้าเนื้อแปรรูป และผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้านมแปรรูปที่ไม่ประสงค์ที่จะนำเข้าไปจำหน่ายยังสหภาพ ยุโรป หากจะส่งต่อไปจำหน่ายยังประเทศที่สามในรูปของการรอขนส่งผ่านในทันทีหรือรอ เก็บสินค้าไว้ใน สหภาพยุโรปก่อนการส่งต่ออีกทีหนึ่ง ในที่นี้ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๑, ๑๒ หรือ ๑๓ ของกฎระเบียบ Council Directive ๙๗/๗๘/EC ซึ่งอนุญาตก็ต่อเมื่อปฎิบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) สินค้าดังกล่าวจะต้องมาจากประเทศหรือเขตพื้นที่ของประเทศ ที่ได้รับการอนุญาต ให้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภท composite นั้นๆ และได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการผลิตที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ Commission Decision ๒๐๐๗/๗๗๗/EC และ Commission Regulation (EU) No 605/2010 ว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่มี แหล่งกำเนิดมาจากสัตว์

(ข) สินค้าดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนำเข้า โดยใช้แบบฟอร์ม ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ของกฎระเบียบนี้

(ใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าขนส่งผ่านและขอรอ เก็บสินค้าไว้ในสหภาพยุโรป เพื่อรอการส่งต่อไปยังประเทศอื่นในภายหลัง)

(ค) สินค้าดังกล่าวต้องปฎิบัติตามข้อบังคับด้านสุขอนามัยเฉพาะสำหรับการนำเข้าไป ยังสหภาพยุโรป สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่ผสมอยู่ในสินค้า composite ตามกำหนดไว้ในใบ รับรองสุขอนามัยสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ (ภาคผนวก ๒)

(ง) สินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองโดยเอกสารนำเข้า (common veterinary entry document) ว่าสำหรับรอส่งผ่านหรือขอรอเก็บสินค้าเพื่อการส่งต่อ ภายใต้มาตรา (๒) ๑ ของกฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No ๑๓๖/๒๐๐๔ และต้องลงนามโดยสัตว์แพทย์ประจำด่านนำเข้าของ สหภาพยุโรป ณ จุดที่มีการนำเข้าสินค้าเพื่อรอส่งผ่านหรือขอรอเก็บสินค้าเพื่อการส่งต่อ นั้นๆ

๑.๕ ข้ออนุโลมสำหรับสินค้าเพื่อรอส่งผ่านที่มาจากประเทศรัสเซียและที่จะส่งต่อไป ยัง ประเทศรัสเซีย EU อนุโลมให้สินค้าที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภทที่มาจากประเทศรัสเซียและ ที่จะ ส่งไปยังประเทศรัสเซียโดยตรงหรือผ่านประเทศที่สามสามารถที่จะผ่านด่านนำเข้า ในประเทศลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ได้ หากแต่ตู้สินค้า (consignment) จะต้องปิดผนึก (sealed) ลงเลข รวมถึงเอกสารการนำเข้า ทุกแผ่นต้องประทับตรา “ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA VIA THE EU” โดยสัตวแพทย์ของ ด่านนำเข้าในประเทศสมาชิก EU นั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้จะไม่อนุญาตให้มีการขนถ่ายสินค้าลงหรือการขอจัด เก็บสินค้าในเขตพื้นที่ของสหภาพยุโรปได้

๑.๖ ทั้งนี้ ถือเป็นการยกเลิกมาตรา ๕ ของกฎระเบียบเดิม Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC รวมถึงให้แก้ไขยกหน้าย่อยในมาตรา ๓(๒) ให้เป็นใหม่ดังนี้

“๒. การอนุโลมจากมาตรา ๖(๔) ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ ภาคธุรกิจสินค้าอาหารผู้นำเข้าสินค้าที่มีส่วนผสมทั้งจากพืชและสัตว์ ที่มิได้กล่าวถึงในมาตรา (๑)๓ ของ กฎระเบียบ Regulation (EU) No ๒๘/๒๐๑๒ ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดที่ระบุในมาตราดังกล่าว”

๑.๗ EU อนุโลมให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับสินค้าที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่ง ประเภท (composite product) ที่ใช้ใบรับรองฯ เดิมที่ออกให้ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๕ ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC ให้ใช้ประกอบการนำเข้าได้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:012:0001:0013:EN:PDF

๓. กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมาย ๒๐ วันภายหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕) และจะมีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ในเรื่องนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ก) เนื่องจากเป็นข้อบังคับใหม่ที่จะปรับใช้ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ อันครอบคลุมประเด็น ใหม่ ๒ ประเด็น คือ (๑) เนื้อสัตว์ที่เป็นองค์ประกอบของ composite food จะต้องมาจากโรงงานที่ตั้ง อยู่ในประเทศที่ได้รับการรับรองจาก EU รวมถึงโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบ ว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ด้วย และ (๒) ผู้ประกอบการ และกรมฯ ที่ออกใบรับรองสำหรับสินค้า composite จะต้องปรับใช้แบบฟอร์มใบรับรองฉบับใหม่นี้ ให้ทันตามกำหนด มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลให้สินค้าอาจโดนกัก ณ ด่านนำเข้าใน EU ได้

ข) ในอนาคต คาดว่า ทีมงาน FVO ของ EU จะได้ขอสุ่มตรวจโรงงานสินค้าอาหารประเภท composite เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของวัตถุดิบที่ใช้ส่งออกไปยัง EU มากยิ่งขึ้นReddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ