EU ออกกฎระเบียบรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภท Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/สหภาพยุโรป   
Tuesday, 31 January 2012

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศตีพิมพ์ลงใน EU Official Journal L ๑๒ Volume ๑ กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No ๒๘/๑๐๑๒ of ๑๑ January ๒๐๑๒ laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products and amending Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC and Regulation (EC) No ๑๑๖๒/๒๐๐๙ ว่าด้วยการรับรองการนำเข้าหรือการขนส่งผ่าน (transit) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน ประกอบมากกว่าหนึ่งประเภท (composite products) โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้


 

๑. กฎระเบียบใหม่นี้้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภท (composite products) ดังต่อไปนี้

๑.๑ สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภทที่นำเข้ามาจำหน่าย ในสหภาพยุโรป จะต้องมาจากประเทศหรือเขตพื้นที่ของประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออก สินค้าที่มี แหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ composite รวมถึงสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมา จากสัตว์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ composite นี้ ต้องมาจากโรงงานที่ได้ปฎิบัติตามมาตรา ๖.๑ (b) ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ ซึ่งครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

(ก) ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้าเนื้อแปรรูป (processed meat products) ตามระบุในมาตรา ๔ (a) ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC

(ข) ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้านมแปรรูป (processed milk products) ครอบคลุมโดยมาตรา ๔ (b) และ (c) ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC

(ค) ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นของสินค้าประมง แปรรูป หรือสินค้าไข่ (processed fishery or egg products) ครอบคลุมโดยมาตรา ๔ (b) ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC

๑.๒ สินค้าผลิิตภัณฑ์ composite ที่กล่าวข้างต้นทั้ง ๓ รายการจะต้องปรับใช้ แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยฉบับใหม่ประกอบการนำเข้า ตามที่ปรากฎในภาคผนวก ๑ ของกฎระเบียบ ฉบับนี้

๑.๓ สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ composite

ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น (นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ก - ค) และสินค้าดังกล่าวมีส่วนผสมที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ครึ่งหนึ่งหรือ มากกว่านั้น จะต้องมาจาก ประเทศหรือเขตพื้นที่ของประเทศ ที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่ผสม อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภท composite นั้นๆ รวมถึงต้องมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง (relevant certificate) ที่กำหนดไว้ตามกฎระเบียบของ EU ประกอบการนำเข้า หรือจะต้องมีเอกสารทางการค้า (commercial document) ทดแทน ในกรณีที่ EU ไม่ได้บังคับให้ต้องมีใบรับรองประกอบการนำเข้านั้นๆ

๑.๔ การขนส่งผ่าน (transit) และการเก็บสินค้า (storage) :

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภทไปยังสหภาพยุโรป ตาม ระบุในมาตรา ๓ (๑) (a) และ (b) ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้าเนื้อแปรรูป และผลิตภัณฑ์ composite ที่มีส่วนผสมของสินค้านมแปรรูปที่ไม่ประสงค์ที่จะนำเข้าไปจำหน่ายยังสหภาพ ยุโรป หากจะส่งต่อไปจำหน่ายยังประเทศที่สามในรูปของการรอขนส่งผ่านในทันทีหรือรอ เก็บสินค้าไว้ใน สหภาพยุโรปก่อนการส่งต่ออีกทีหนึ่ง ในที่นี้ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๑, ๑๒ หรือ ๑๓ ของกฎระเบียบ Council Directive ๙๗/๗๘/EC ซึ่งอนุญาตก็ต่อเมื่อปฎิบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) สินค้าดังกล่าวจะต้องมาจากประเทศหรือเขตพื้นที่ของประเทศ ที่ได้รับการอนุญาต ให้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภท composite นั้นๆ และได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการผลิตที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ Commission Decision ๒๐๐๗/๗๗๗/EC และ Commission Regulation (EU) No 605/2010 ว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่มี แหล่งกำเนิดมาจากสัตว์

(ข) สินค้าดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนำเข้า โดยใช้แบบฟอร์ม ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ของกฎระเบียบนี้

(ใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าขนส่งผ่านและขอรอ เก็บสินค้าไว้ในสหภาพยุโรป เพื่อรอการส่งต่อไปยังประเทศอื่นในภายหลัง)

(ค) สินค้าดังกล่าวต้องปฎิบัติตามข้อบังคับด้านสุขอนามัยเฉพาะสำหรับการนำเข้าไป ยังสหภาพยุโรป สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ที่ผสมอยู่ในสินค้า composite ตามกำหนดไว้ในใบ รับรองสุขอนามัยสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ (ภาคผนวก ๒)

(ง) สินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองโดยเอกสารนำเข้า (common veterinary entry document) ว่าสำหรับรอส่งผ่านหรือขอรอเก็บสินค้าเพื่อการส่งต่อ ภายใต้มาตรา (๒) ๑ ของกฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No ๑๓๖/๒๐๐๔ และต้องลงนามโดยสัตว์แพทย์ประจำด่านนำเข้าของ สหภาพยุโรป ณ จุดที่มีการนำเข้าสินค้าเพื่อรอส่งผ่านหรือขอรอเก็บสินค้าเพื่อการส่งต่อ นั้นๆ

๑.๕ ข้ออนุโลมสำหรับสินค้าเพื่อรอส่งผ่านที่มาจากประเทศรัสเซียและที่จะส่งต่อไป ยัง ประเทศรัสเซีย EU อนุโลมให้สินค้าที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งประเภทที่มาจากประเทศรัสเซียและ ที่จะ ส่งไปยังประเทศรัสเซียโดยตรงหรือผ่านประเทศที่สามสามารถที่จะผ่านด่านนำเข้า ในประเทศลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ได้ หากแต่ตู้สินค้า (consignment) จะต้องปิดผนึก (sealed) ลงเลข รวมถึงเอกสารการนำเข้า ทุกแผ่นต้องประทับตรา “ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA VIA THE EU” โดยสัตวแพทย์ของ ด่านนำเข้าในประเทศสมาชิก EU นั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้จะไม่อนุญาตให้มีการขนถ่ายสินค้าลงหรือการขอจัด เก็บสินค้าในเขตพื้นที่ของสหภาพยุโรปได้

๑.๖ ทั้งนี้ ถือเป็นการยกเลิกมาตรา ๕ ของกฎระเบียบเดิม Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC รวมถึงให้แก้ไขยกหน้าย่อยในมาตรา ๓(๒) ให้เป็นใหม่ดังนี้

“๒. การอนุโลมจากมาตรา ๖(๔) ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No ๘๕๓/๒๐๐๔ ภาคธุรกิจสินค้าอาหารผู้นำเข้าสินค้าที่มีส่วนผสมทั้งจากพืชและสัตว์ ที่มิได้กล่าวถึงในมาตรา (๑)๓ ของ กฎระเบียบ Regulation (EU) No ๒๘/๒๐๑๒ ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดที่ระบุในมาตราดังกล่าว”

๑.๗ EU อนุโลมให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับสินค้าที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่ง ประเภท (composite product) ที่ใช้ใบรับรองฯ เดิมที่ออกให้ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๕ ของกฎระเบียบ Decision ๒๐๐๗/๒๗๕/EC ให้ใช้ประกอบการนำเข้าได้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:012:0001:0013:EN:PDF

๓. กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมาย ๒๐ วันภายหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕) และจะมีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ในเรื่องนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ก) เนื่องจากเป็นข้อบังคับใหม่ที่จะปรับใช้ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ อันครอบคลุมประเด็น ใหม่ ๒ ประเด็น คือ (๑) เนื้อสัตว์ที่เป็นองค์ประกอบของ composite food จะต้องมาจากโรงงานที่ตั้ง อยู่ในประเทศที่ได้รับการรับรองจาก EU รวมถึงโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบ ว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ด้วย และ (๒) ผู้ประกอบการ และกรมฯ ที่ออกใบรับรองสำหรับสินค้า composite จะต้องปรับใช้แบบฟอร์มใบรับรองฉบับใหม่นี้ ให้ทันตามกำหนด มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลให้สินค้าอาจโดนกัก ณ ด่านนำเข้าใน EU ได้

ข) ในอนาคต คาดว่า ทีมงาน FVO ของ EU จะได้ขอสุ่มตรวจโรงงานสินค้าอาหารประเภท composite เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของวัตถุดิบที่ใช้ส่งออกไปยัง EU มากยิ่งขึ้นReddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health