"คลินิกศุลกากร" ช่วยธุรกิจแก้ปัญหาศุลกากร Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร ประจำกรุงบรัสเซลส์   
Thursday, 01 October 2009

คลินิกศุลกากรจัดตั้งขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรที่ต้องการให้กรมศุลกากรมีช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก นอกจากนี้ก็เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนชาวต่างประเทศที่ประสบปัญหาต่างๆกับกรมศุลกากร รวมทั้งเพื่อประสานงานกับหอการค้าของประเทศต่างๆ ทำให้นักลงทุนจากต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทย อันจะนำไปสู่การลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มอรรถประโยชน์มวลรวมกับประเทศไทย 

 

หน้าที่ของคลินิกศุลกากรคือรับแจ้งเรื่องราวจากผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก กรณีมีปัญหาติดขัดที่เป็นอุปสรรคจากระบบงานของกรมศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร และยังเป็นตัวกลางในการประสานงาน ชี้แจง ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ในกรณีได้รับแจ้งปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานใดๆในกรมศุลกากร คลินิกจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่อให้หน่วยงานนั้นรับดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยด่วน รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอีกด้วย

ผู้จัดการของคลินิกศุลกากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมีทีมที่ปรึกษา 10 ด้านดังนี้

1.      ด้านพิกัดอัตราศุลกากร

2.      ด้านราคาศุลกากร

3.      ด้านพิธีการศุลกากร

4.      ด้านโครงสร้างอัตราอากร

5.      ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

6.      ด้านถิ่นกำเนิดสินค้า

7.      ด้านระบบคอมพิวเตอร์

8.      ด้านมาตรฐานสากล

9.      ด้านข้อมูลข่าวสาร

10.  ด้านกฎหมาย

ตัวแทนที่ปรึกษาในแต่ละด้านจะผลัดเปลี่ยนกันมาประจำ ณ คลินิกศุลกากรเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ

 

เวลาทำการคือ 8.30 ถึง 16.30 โดยไม่หยุดพักเที่ยง ช่องทางการรับเรื่องมี 4 ช่องทางดังนี้

1.      ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2667-7880-4

2.      โทรสาร หมายเลข 0-2667-7885

3.      อีเมล์ได้ที่

4.      มาพบด้วยตนเอง

หมายเหตุ:  คลินิกศุลกากรจัดตั้งขึ้นตามประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2552
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

  1. สรุปรายงานมาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป
  2. อียูแก้ไขระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการส่งสินค้าเข้าสหภาพฯ
Last Updated ( Thursday, 01 October 2009 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ