ระเบียบอียูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเด็กเล่นเริ่มประกาศใช้แล้ว Print E-mail
Contributed by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Thursday, 02 July 2009

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2552 สหภาพยุโรปได้ประกาศระเบียบที่ 2009/48/EC ลงวันที่ 18 มิ.ย. ค.ศ. 2009 เรื่อง “Safety of toys” ลงใน Official Journal โดยจะมีผลบังคับใช้ 20 วันภายหลังจากการประกาศระเบียบดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ผู้ผลิตของเด็กเล่นเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปพึงศึกษาทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารแนบของระเบียบดังกล่าว

ข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาปรากฏในเอกสารแนบของระเบียบดังกล่าว อาทิ

 

- Annex II ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง

    - ลักษณะของสินค้า

    - การป้องกันการติดไฟ

    - คุณสมบัติทางเคมี

    - รายชื่อสารให้กลิ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ (allergenic fragrances) ที่ห้ามใช้ในของเด็กเล่น ซึ่งมีทั้งหมด 55 ชนิด หรือถ้ามีจะต้องไม่เกินปริมาณ 100mg/kg

    - รายชื่อสารให้กลิ่นที่จะต้องระบุบนฉลากที่ติดกับสินค้าหากมีปริมาณเกิน 100mg/kg ในของเด็กเล่นหรือส่วนประกอบ ขีดจำกัดปริมาณโลหะที่สามารถถ่ายเท (migration) จากสินค้าสู่ผู้บริโภค คุณสมบัติทางไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านความสะอาด

 

- Annex IV ข้อมูลที่ต้องระบุในแฟ้มข้อมูลทางเทคนิค (technical documentation) สำหรับผู้ผลิต

 

- Annex V การแจ้งคำเตือนเกี่ยวกับสินค้า

 

ทั้งนี้ ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายในสหภาพยุโรปจะถือเป็นผู้ผลิตและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตหากจำหน่ายสินค้าโดยใช้ชื่อ หรือยี่ห้อสินค้าของตน หรือสินค้าที่มีการแก้ไขจนทำให้คุณสมบัติตามข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงไป

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบนี้ได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:EN:PDF

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

 1. EU จะเพิ่มความเข้มงวดมาตรฐานสินค้าอุปโภค
 2. ระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าของเด็กเล่นฉบับใหม่
 3. ร่างระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของเด็กเล่นในอียูได้รับการปรับปรุงใหม่ คาดใช้ปีหน้า

 

ระเบียบสินค้าอุตสาหกรรม

ระเบียบด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

ระเบียบ RoHS และ WEEE

ระเบียบ Eco-Design

REACH

REACH

 

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
  "; } else { echo "
   "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
   ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
  • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ