ผลการศึกษาตลาดข้าวโพดหวานในยุโรปเฟสแรก Print E-mail
Contributed by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Wednesday, 25 June 2008

ตามที่คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาเรื่องโอกาสทางการตลาดของข้าวโพดหวานไทยในตลาดยุโรป ผลการศึกษาตลาดข้าวโพดหวานในยุโรปในขั้นแรกได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง 1) แนวโน้มการผลิตและการบริโภคภายในสหภาพยุโรป ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและการคาดการณ์ใน 3 ปีต่อไป 2) ส่วนแบ่งตลาดข้าวโพดหวานจากไทยในยุโรป 3) สถิติการนำเข้า / ส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องจากประเทศต่างๆ ในยุโรป 4) ทัศนคติของผู้บริโภคในยุโรป และ 5) ข้อเสนอตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาดสูง ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน 

สาระสำคัญของผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

1.      ไทยถือเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องรายสำคัญทั้งในตลาดโลกและในตลาดยุโรป (ประเทศ

ผู้ผลิตรายสำคัญมี 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ฮังการี ฝรั่งเศส และไทย) โดยในช่วงปี 2006 ไทยมีอัตราการส่งออกเพิ่มสูงสุดถึง 20% เมื่อเทียบกับประเทศอื่น (ปริมาณ 125,000 เมตริกตัน)

 

2.      การผลิตและการบริโภคในตลาดยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- การผลิต ฝรั่งเศสและฮังการีเป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวาน 95% ทั้งสำหรับบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง โดย

ฝรั่งเศสมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 19.7 ตันต่อเฮกตาร์ (ไทย 7.8 ตันต่อเฮกตาร์) อย่างไรก็ดี การแข่งขันในตลาดยุโรปที่สูงขึ้นจากสินค้าข้าวโพดหวานของไทยทำให้ฝรั่งเศสและฮังการีลดพื้นที่เพาะปลูกลงในช่วงปี 2006 แต่หลังจากที่ไทยโดนเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD duty) การส่งออกจากไทยลดลง 10% ทำให้ฝรั่งเศสและฮังการีเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้ 10% และ 14% ตามลำดับ การผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีถัดไป (ประมาณการผลิต 392,000 เมตริกตันในปี 2011)

 

                 - การบริโภค ผู้บริโภคข้าวโพดหวานกระป๋องรายสำคัญในตลาดยุโรปได้แก่ เยอรมนี (30%) ฝรั่งเศส (27%) และ UK (22%) การบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีถัดไป (ประมาณการบริโภค 334,000 เมตริกตันในปี 2011)  

 

3.      ส่วนแบ่งตลาดข้าวโพดหวานจากไทยในยุโรป ในปี 2006 ปริมาณ 36,000 เมตริกตัน มูลค่า 1,130

ล้านบาท ส่งออกมายังยุโรปเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับการส่งออกจากประเทศนอก EU ทั้งหมด (14%) โดยได้ชี้ให้เห็นโอกาสสำหรับข้าวโพดหวานจากไทยว่า (1) ควรทำการส่งเสริมข้าวโพดหวานอินทรีย์ (2) แม้ว่าจะไม่มีความคาดหวังเรื่องความหลากหลายในรสชาติ แต่ก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมข้าวโพดหวานในตลาดยุโรป (3) ส่งเสริม

สินค้าในเยอรมนี UK และสเปน เนื่องจากเป็นปท.ผู้ซื้อรายสำคัญ ส่วนข้อควรระวัง ได้แก่ (ก.) การโดนเรียกเก็บ AD duty ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลง (ข.) ข้าวโพด GMO (Bt-11) จะได้รับอนุญาตนำเข้ามา EU ซึ่งอาจทำให้การส่งออกจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น (ค.) สินค้าจากจีนมีราคาดีกว่า และไม่ถูกเรียกเก็บ AD duty

 

4.      สถิติการนำเข้า/ส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องจากประเทศต่างๆ ในยุโรป และช่องทางการจัด

จำหน่าย (ตารางที่ 9) ชี้ว่า ประเทศผู้นำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ (UK เยอรมนี สเปน เบลเยียม สวีเดน) ราคาซื้อจากผู้ค้าปลีกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก (ตาราง 13) มีช่องทางการจำหน่ายโดยสรุปปรากฏใน Figure 12 โดยผู้ผลิตจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่ง (wholesalers) หรือผู้นำข้าวโพดหวานเพื่อไปผ่านกระบวนการต่อไป (processors) สำหรับนำไปจำหน่ายยังช่องทางต่างๆ เช่น supermarket

 

 

5.      Consumers’ perception ผู้บริโภคในยุโรปส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพดหวานในการทำสลัดและส่วนใหญ่บริโภคใน

รูปแบบข้าวโพดหวานกระป๋อง ลักษณะและรสชาติมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อ โดยผู้บริโภคยังต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับสูตรอาหารที่ใช้ข้าวโพดหวานบนสลากผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 

6.      ตลาดเป้าหมาย

บริษัทผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าตลาดเป้าหมายซึ่งมีศักยภาพและโอกาสทางการตลาดสูงประกอบด้วย

UK เยอรมนี และสเปน

 

            ทั้งนี้ การศึกษาในเฟสที่สองจะเน้นที่ตลาดเป้าหมาย 3 ตลาดในเชิงลึก เพื่อเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ผลิต / ผู้ส่งออกข้าวโพดหวานของไทยได้รับรู้ข้อมูลการตลาด และโอกาสในสามตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม ศกนี้

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดผลการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่

 

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

  1. EU ขยายระยะเวลาการจัดทำ Price Undertaking ข้าวโพดหวานไทย
  2. คืบหน้า AD ข้าวโพดหวาน อียูรับพิจารณาข้อเรียกร้องไทยเรื่อง price undertaking
  3. สรุปผลการศึกษาตลาดข้าวโพดหวานในตลาดสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน
  4. ออท.ล้อบบี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงอียูเรื่องข้าวโพดหวานไทย
Last Updated ( Thursday, 11 September 2008 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ