โครงการดูงานด้านโลจิสติกส์ในเบเนลักซ์ Print E-mail
Contributed by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Friday, 23 May 2008

         
           จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “เทคนิคสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกผัก-ผลไม้ไทย สู่ตลาดยุโรป”  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานเอกชน เมื่อ 23-24 เมษายน  และ 2 พฤษภาคม 2551 ที่กรุงเทพฯ 

           ต่อมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดให้คณะศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ในเบลเยียม เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก  โดยนางอุไรวรรณ จันทรายุ ผอ. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้นำคณะภาครัฐและเอกชน อาทิ  สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย  สมาคมผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร  และผู้ประกอบการอาหารและผัก-ผลไม้เพื่อการส่งออก รวม 17 คน มาศึกษาดูงานในเบเนลักซ์ ระหว่างวันที่ 14-22 พฤษภาคม 2551 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกผัก-ผลไม้ไทยสู่ยุโรป โดย ออท.  พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่างๆ  ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงานด้วย


           การศึกษาดูงานในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันโลจิสติกส์ของฟลานเดอร์ ณ เมืองอันท์เวิร์ป  และกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศของลักเซมเบิร์กตามลำดับ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุป  เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัทผลไม้รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเบลเยียมบริเวณท่าเรือ Antwerp และ Zeebrugge  และศูนย์กระจายสินค้าของสายการบิน LUXAIR  ของลักเซมเบิร์ก  รวมทั้งพบกับผู้นำเข้าผัก-ผลไม้ของลักเซมเบิร์กเพื่อหารือถึงช่องทางและโอกาสในการส่งออกผัก-ผลไม้ไทยสู่ตลาดยุโรปเพิ่มมากขึ้น


          สำหรับกิจกรรมสุดท้ายของโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัดด้านโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมอาหารและการส่งเสริมการส่งออกผัก-ผลไม้ไทยนี้  ได้แก่ การสัมมนาติดตามผล  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงต่อไป
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Last Updated ( Friday, 23 May 2008 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ