โครงการทีมประเทศไทยเพื่อนักธุรกิจไทย Print E-mail

โครงการทีมประเทศไทยเพื่อนักธุรกิจ

เกี่ยวกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ และ 4 สำนักงานหลักในกรุงบรัสเซลส์ ได้แก่  (1) สำนักงานพาณิชย์ (2) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร (3) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (4) สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมศักยภาพให้แก ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ประสงค์จะทำธุรกิจกับประเทศยุโรป รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป

 

โครงการปี_2550

ปี 2550


งานสัมมนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ REACH สำหรับผู้ประกอบการไทย งานสัมมนา EU Research and Innovation Strategies
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการ Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/2619/224/


งานสัมมนา EU Research and Innovation Strategies งานสัมมนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ REACH สำหรับผู้ประกอบการไทย
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในยุโรป และคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/2377/70/  

 

 

โครงการปี_2551

ปี 2551

โครงการจัดทำข้อมูลการตลาดเชิงลึกสำหรับข้าวโพดหวาน โครงการจัดทำข้อมูลการตลาดเชิงลึกสำหรับข้าวโพดหวาน
การจัดทำฐานข้อมูลการตลาดสำหรับข้าวโพดหวานไทยในสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดสหภาพยุโรป  โดยจัดทำเป็นรายงานการศึกษาเชิงลึก สามารถอ่านผลการศึกษาได้ที่นี่ :

- ข้อมูลเฟสแรก

- ข้อมูลเฟสสุดท้าย

 สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นส.เพ็ญแข อินทรสุวรรณ ที่

 

Thai EU Flower Roadshow Thai EU Flower Roadshow
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงาน Roadshow นำบริษัทสิ่งทอไทยที่ได้รับเครื่องหมาย EU Flower เครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพสูงกว่าระเบียบมาตรฐานของ EU มาออกงาน Texworld งานแสดงสินค้าสิ่งทอที่ใหญ่งานหนึ่งในยุโรป ที่ Paris Le Bourget, กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2551

ดูรายละเอียดที่ http://thaieuflower.thaieurope.net 

 


การสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป การสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
เพื่อสร้างความตระหนักและ Early Warning เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของ EU แก่ภาคธุรกิจไทย สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์/คผท. ประจำประชาคมยุโรป จึงจะร่วมกับคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของ EU เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 51 ที่โรงแรม Imperial Queen’s Park

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://env.thaieurope.net/


โครงการจัดทำข้อมูลการตลาดเชิงลึกสำหรับข้าวโพดหวาน (Phase I) โครงการจัดทำข้อมูลการตลาดเชิงลึกสำหรับข้าวโพดหวาน
การจัดทำฐานข้อมูลการตลาดสำหรับข้าวโพดหวานไทยในสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดสหภาพยุโรป  โดยจัดทำเป็นรายงานการศึกษาเชิงลึก และได้เสร็จในเฟสแรกเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2551

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/2918/213/ 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสำหรับการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเล และผักผลไม้ ในตลาดอียู และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยในระยะยาว คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 51 ในงาน Propak Asia 2008

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://packaging.thaieurope.net/โครงการดูงานด้านโลจิสติกส์ในเบเนลักซ์โครงการดูงานด้านโลจิสติกส์ในเบเนลักซ์
สสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ในเบลเยียม เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก เพื่อขยายช่องทางและโอกาสในการส่งออกผักผลไม้ ในตลาดอียู

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/2903/188/

 

โครงการปี_2552

1. การจัดสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย
เกี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป จะร่วมมือกับ EC Delegation to Thailand จัดงานสัมมนาเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการต่อสู้สภาวะโลกร้อน เน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย
วัน-เวลา: 25 มิถุนายน 2552 (TBC)

2. การจัดทำ Market Study: 'Opportunities for Thai Eco-Textiles in European Markets'
เกี่ยวกับโครงการ: การศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อยอด Thai EU Flower Textile Roadshow in Europe โดยคผท.จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญยุโรป เพื่อจัดทำศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโอกาสของประเทศไทยในอุตสาหกรรม และตลาด Eco-Textileในยุโรป และประโยชน์จากการเข้าร่วมใช้ EU Eco-label
สถานะ: กำลังเปิด Tender Opportunity

3. การจัดสัมมนา ‘Packaging and Sustainability: Be ready for European Markets’
เกี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป จะร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาจับกระแสตลาดการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอแนวทางในการปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป
วัน-เวลา: 19 มิถุนายน 2552
สถานที่: งาน Propak Asia 2009 – ไบเทค บางนา 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ