ลิงค์ธุรกิจ: อยากค้าขายส่งออกไปยุโรป ควรเริ่มอย่างไรดี Print E-mail
Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Monday, 07 May 2007
Article Index
ลิงค์ธุรกิจ: อยากค้าขายส่งออกไปยุโรป ควรเริ่มอย่างไรดี
การสนับสนุนจากหน่วยราชการไทย
การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
ลิงค์ธุรกิจสำหรับนักลงทุนไทย

การสนับสนุนจากหน่วยราชการไทย

 

การจดทะเบียนธุรกิจและการจดทะเบียนนิติบุคคล โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5050 โทรสาร 0-2547-4459 สายด่วน 1570
www.dft.moc.go.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ส่งออก และ ขั้นตอนการส่งออกสินค้า โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อ: ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
โทร 1169
www.depthai.go.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQs คำถามถามบ่อยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่ง ออกและการค้าระหว่างประเทศโดย กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อ: กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-547-4771-86 โทรสาร. 02-5474791-2
www.dft.moc.go.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์บริการผู้ส่งออก SME ของธนาคารเพื่อการส่งออกและการ นำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)

ให้บริการสนับสนุนทางการเงินแก่ SME และให้บริการปรึกษาแนะนำความรู้เบื้องต้นในการส่งออก แหล่งข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขต่างๆ ใน Letter of Credit (L/C) เอกสารส่งออก การป้องกันความเสี่ยงจาก การไม่ได้รับชำระค่าสินค้า รวมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออก

ติดต่อ: ศูนย์บริการผู้ส่งออก SME
โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2872 – 5
Email :
www.exim.go.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป (ฝ่ายเศรษฐกิจ)

เป็นหน่วยงานที่ติดตามพัฒนาการนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของสหภาพยุโรป ประสานงานและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การค้าและการลงทุน และจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรการทางการค้าต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผล กระทบต่อสินค้าส่งออกไทย และความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-สหภาพยุโรป โดยรวม

ติดต่อ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป
2 Square du Val de la Cambre
Brussels, 1050
Belgium
(+322) 6290010
E-Mail :
www.thaiembassy.be และ หน้าเศรษฐกิจในwww.thaieurope.net

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ประจำสหภาพยุโรป

เป็นศูนย์กลางของสำนักงานพาณิชย์ในภูมิภาคยุโรป หรือ regional hub เสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย – สหภาพ ยุโรป มีรายงานข่าว ข้อมูลกฎระเบียบ และการดำเนินการค้ากับสหภาพยุโรป

ติดต่อ: สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ประจำสหภาพยุโรป
188 Avenue Franklin Roosevelt
Brussels, 1050
Belgium
(+322) 6747310
(+322) 6734425
E-Mail :
www.thaibe.net

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานที่ปรึกษาการ เกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

เป็นสำนักงานตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของสินคัาเกษตรและอาหาร โดย ติดตามความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยอย่างใกล้ชิด

ติดต่อ : Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy
184 Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Brussels. Belgium
โทรศัพท์ : 322 6606069
โทรสาร : 322 6726437
Email:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลประเทศยุโรปของกระทรวงการต่างประเทศ

มีข้อมูลภูมิหลังรายประเทศในยุโรป ไว้สำหรับพิจารณาประกอบการทำธุรกิจ ไว้สำหรับอ่านเสริมกับข้อมูลรายประเทศของ www.thaieurope.net

บัวแก้วบริการธุรกิจ ของกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจ อาทิ ช่องทางธุรกิจ ช่องทางการลงทุน ช่องทางการส่งออก

'พันธมิตรกุ้ง' (ASEAN Shrimp Alliance)

โดย กรมประมงร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บูรไน และกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ 2) สร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการผลิตกุ้งของประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่ใน มาตรฐาน เดียวกัน และให้เป็นไปตามความต้องการของผู้นำเข้าในสหภาพยุโรป

ปฏิทินธุรกิจ สำหรับภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะ

เป็นปฏิทินแสดงรายชื่องานแสดงสินค้าในภูมิภาคยุโรป แบ่งเป็นงานแสดงสินค้าทั่วไป งานด้านเกษตร และด้านการท่องเที่ยวLast Updated ( Thursday, 01 October 2009 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ