E-Publication Print E-mail
Written by ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต   
Wednesday, 28 March 2007

รายงาน_EU-Lobbying

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตได้รวบรวมหนังสือ บทความ และรายงานที่จัดทำขึ้นโดยทีมงานไทยยุโรป.เน็ต สถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป และหน่วยงานราชการไทยในยุโรปทุกแห่ง จัดทำเป็นรูปแบบ E-Publication เพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์ให้ทุกท่านสามารถ download อ่านได้อย่างสะดวก

รายงานพิเศษ: เจาะลึกการทำงานของอียู    

ตามที่เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2551 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษแบบ tailor-made จัดโดย สถาบัน European Training Institute (ETI) ในหัวข้อ EU Decision-Making, Lobbying and Key Policy Areas เน้นวิธีการติดตามและเฝ้าระวังผลประโยชน์ของประเทศและการล็อบบี้สหภาพยุโรป (EU) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ  ในการปกป้อง พิทักษ์ และชี้ช่องผลประโยชน์ของไทยในยุโรปและ EU ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น ภาคธุรกิจไทยสามารถอ่านเอกสารสรุปการอบรมได้ที่ http://www.thaieurope.net/news/files/doc/ETI_report.pdf


คู่มือ_FP7

FP 7 โอกาสความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างไทย-สหภาพยุโรป
โดยคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป

ระหว่างช่วงปี 2550-2556 (ค.ศ. 2007-2013) สหภาพยุโรปได้ตั้งงบประมาณ 50,521 ล้านยูโร  สำหรับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาภายใต้ “กรอบแผนงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ฉบับที่ 7” (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development หรือ FP7) FP7 เปิดให้หน่วยงาน/สถาบันในสหภาพยุโรปเสนอโครงการเพื่อของบประมาณมาดำเนินการ ทำการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้สามารถร่วมมือกับกับประเทศที่สาม รวมทั้งไทย เพื่อร่วมโครงการของฝ่ายสหภาพยุโรปได้ด้วย

ดังนั้น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยที่สนใจจะร่วมมือด้านการค้นคว้าและพัฒนากับ ฝ่ายสหภาพยุโรป จึงควรทำความรู้จักกับ FP7 ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและความร่วมมือ ด้านการค้นคว้าและพัฒนากับฝ่ายยุโรปต่อไป
 

ประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่25

 

Powerpoint Presentation และเอกสารภูมิหลังประกอบการบรรยายพิเศษของ ออท. ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 16 พ.ย. 50
โดยทีมงานไทยยุโรป.เน็ต

ตาม ที่ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ ได้รับเชิญจากประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘การค้าไทยกับอียู: การสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่ส่วนภูมิภาค’ จ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พ.ย.50 ทีผ่านมานั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด powerpoint presentation ดังกล่าวได้ที่นี่

งานสัมมนาบทเรียนนวัตกรรมอียู

นวัตกรรม: เอกสารประกอบการสัมมนา EU Research and Innovation Strategies: Lessons for Thailand and Emerging Economies
โดย คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป
เมษายน 2550

'นวัตกรรม’ มิใช่เพียงการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์หรือการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ และ ‘การวิจัย’ มิใช่เพียงผลงานทางวิชาการดังที่หลายคนเข้าใจเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ หรือ ‘knowledge-based economy’ ที่ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ แก่สินค้าและบริการของตนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำเศรฐกิจของชาติให้ก้าวล้ำและ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

งานสัมมนา ‘EU Research and Innovation Strategies: Lessons for Thailand and Emerging Economies’ ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ยุโรปศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในยุโรปและคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2550 ที่กรุงเทพฯ มุ่งให้ฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับยุโรป/สหภาพยุโรปเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และพัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมและ R&D ในสหภาพยุโรป เพราะยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและ R&D ของสหภาพยุโรปถือได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าของโลก เพื่อสร้างและกระตุ้นความตื่นตัวในความสำคัญของนวัตกรรม และการนำแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ ของชาวยุโรปมาปรับใช้ในบริบทของไทยต่อไป
 

หนังสือกรองยุโรปเพื่อไทย 2549

หนังสือกรองยุโรปเพื่อไทย
โดย หน่วยงานราชการไทยในยุโรป
ธันวาคม 2549

หนังสือ ‘กรองยุโรปเพื่อไทย’ เล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.thaieurope.net ในช่วงปีพ.ศ. 2548-2549 และนำเสนอในลักษณะหนังสืออ้างอิง เพื่อเป็นการประมวลติดตามยุทธศาสตร์และพัฒนาการของยุโรป/สหภาพยุโรปในช่วง รอบปีที่ผ่านมา และเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้และกระตุ้นความคิดของผู้อ่านให้เห็นยุโรป/สหภาพ ยุโรปในแง่มุมต่างๆ พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงปฏิบัติ ทั้งในด้านกฎระเบียบสหภาพยุโรปและโอกาสและลู่ทางการดำเนินธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปซึ่งสนใจหาลู่ทางทำการค้าและลง ทุนในตลาดยุโรป

หนังสือกรองยุโรปเพื่อไทย 2551 (Biz Ed.)

หนังสือกรองยุโรปเพื่อไทย ฉบับพิเศษสำหรับนักธุรกิจ (Business Edition)

โดย หน่วยงานราชการไทยในยุโรป

สิงหาคม 2551

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปมีความยินดีนำเสนอหนังสือกรองยุโรปเพื่อไทย ฉบับพิเศษสำหรับนักธุรกิจ (Business Edition) เล่มนี้ ซึ่งได้รวมรวมและคัดสรรข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่เคยนำเสนอในเว็บไซต์ www.thaieurope.net และเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจไทยในการเข้าตลาดยุโรปไว้ด้วยกัน


ดาวโหลดได้ที่นี่

 

Packaging and Sustainability

จับกระแสสิ่งแวดล้อม: เตรียมพร้อมบรรจุภัณฑ์สาหรับตลาดยุโรป

โดยทีมงานไทยยุโรป.เน็ต

กรกฏาคม 2552

บทความสรุปจากงานสัมมนาเรื่อง ‘Packaging and Sustainability: Be Ready for European Markets’ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 52 ในงาน Propak Asia 2009 ณ อาคารไบเทค กรุงเทพฯ โดยคณะผู้แทนไทยประจาประชาคมยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ และร่วมมือกับ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Environment Seminar 09

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตขอนำเสนอรายงานและสรุปย่อเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเรื่อง ตลาดคาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรป EU ETS, CDM และ Carbon Footprint ที่ทีมงานได้จัดทำขึ้นจากการสรุป วิเคราะห์ และกลั่นกรองเนื้อหาของงานสัมมนา EU Environment Policy Conference 2009 “European Schemes for Carbon Reduction: Impact on Trade and Business” ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 ก.ค. 2009 ณ โรงแรงดุสิตธานี กรุงเทพฯ ให้ผู้สนใจทุกท่านได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

http://www.thaieurope.net/ftp/EUENV09_report_FINAL.pdf

 

สารข่าวเกษตร EU

สารข่าวเกษตร EU

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ขอนำเสนอ "สารข่าวเกษตร EU" เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในเรื่องเกษตรและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาและปกป้องสินค้า และการสร้างความร่วมมือและขยายการค้า ของสนง.ฯ

รายงานโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป1) การขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหภาพยุโรป: มุมมองด้านเทคนิค
โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
ธันวาคม 2548

โครงการศึกษาเรื่อง 'การขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหภาพยุโรป: มุมมองด้านเทคนิค' เป็นการศึกษานโยบายเกษตรร่วม ของสหภาพยุโรปและกฎระเบียบที่ควบคุมสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป โดยแบ่งมีเนื้อหาหลักครอลคลุม 1. ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังสหภาพยุโรป 2. นโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรปและบทวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบ ต่อการนำเข้าสินค้าเกษตร-อาหารของไทยสู่สหภาพยุโรป 3. แนวทางการขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารไทยเป็นรายประเภท ได้แก่ สินค้าประเภทพืช (ผักและผลไม้) สินค้าประเภทสัตว์ (เนื้อสัตว์ปีก) และสินค้าประมง
 

2) นโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรปภายใต้การขยายประเทศสมาชิกใหม่: โอกาสและ อุปสรรคของสินค้าเกษตรไทย
โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
ธันวาคม 2547

โครงการศึกษาเรื่อง 'นโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรปภายใต้ การขยายประเทศสมาชิกใหม่: โอกาสและอุปสรรคของสินค้าเกษตรไทย' ศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วมและการขยายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในครั้งที่ 5 ในปี 2548 (รวม 10 ประเทศสมาชิกใหม่ในยุโรปตะวันออก) โดยได้แยกการศึกษาออกเป็นส่วนย่อย ได้แก่ 1. นโยบายการเกษตรโดยทั่วไป 2. การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม 3. การขยายสมาชิกและการปรับนโยบายเกษตร 4. ข้อมูลการค้าสินค้าเกษตรและการค้าทั่วไป และ 5. โอกาส อุปสรรค และผลกระทบต่อการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย 

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Last Updated ( Friday, 05 March 2010 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ