การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ Print E-mail
Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Thursday, 20 April 2006

ผู้ผลิตยานยนต์ของสหภาพยุโรปจำหน่ายรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 160 กรัมต่อกิโลเมตรในปี 2548 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 1% ทั้งนี้เป็นการเปิดเผยขององค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร Transport and Environment (T&E)

นับจากปี 2541 เป็นต้นมา สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของยุโรป European Automobile Manufacturers Association (ACEA) ได้สัญญากับสหภาพยุโรปที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถใหม่ให้เหลือ 140 กรัมต่อกิโลเมตรให้ได้ภายในปี 2551 ขณะที่สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จากญี่ปุ่น Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA)และเกาหลี Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA) สัญญาว่าจะทำให้ได้ภายในปี 2552

เป้าหมายของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถยนต์ใหม่ของสหภาพยุโรปอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 120 กรัมต่อกิโลเมตรภายในปี 2553 โดยทุกปีคณะกรรมาธิการฯจะดูแลความก้าวหน้าว่าผู้ผลิตรถสามารถทำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือไม่ สำหรับปีที่ผ่านมาความคืบหน้าในการลดมลพิษอยู่ในอัตราต่ำกว่าอัตราเฉลี่ย 2% ต่อปีซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

T&E กล่าวว่าจากการวิเคราะห์ยอดจำหน่ายรถยนต์แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการประหยัดน้ำมันได้โดยสมัครใจ เพราะผู้ผลิตจะต้องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนคือลดลง 4.3% ต่อปีในเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้ปริมาณการปล่อยมลพิษเหลือ 140 กรัมต่อกิโลเมตรภายในปี 2551
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

 1. EU งัดข้อกันเองเรื่องมาตรการปรับรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเกินกำหนด
 2. EU จะออกกฎระเบียบใหม่มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกกลุ่มก๊าซเอฟ
 3. EU สนับสนุนการนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 4. Green week 2009 กับท่าทีของอียูในการเจรจาความตกลงสิ่งแวดล้อมแทนพิธีสารเกียวโต
 5. การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายการบิน
Last Updated ( Tuesday, 23 January 2007 )

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
  "; } else { echo "
   "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
   ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
  • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ