เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต กรองยุโรป เพื่อคนไทย


ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ (คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานไทยต่างๆ ในเบลเยียม - สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร และสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับทีมประเทศไทยในยุโรปทุกแห่ง ยินดีรับใช้คนไทยทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ประสงค์จะทำธุรกิจกับประเทศยุโรป รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaieurope.net

เว็บไซต์ www.thaieurope.net  มีจุดประสงค์เพื่อกลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและสถานการณ์ที่ครอบคลุมทุกมิติของทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การค้า ลู่ทางการส่งออกและการลงทุน การเมืองการต่างประเทศ และวิทยาการ-นวัตกรรม พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อไทยในลักษณะครบวงจร

www.thaieurope.net จะเป็นสื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับยุโรปและบทบาทของไทยในภูมิภาคนี้ เป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ตลอดจนเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลความเคลื่อนไหวในยุโรปซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและทั้งบวกและลบต่อไทย ทั้งยังเป็นเวทีแสดงความข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดโลกทัศน์ของไทยให้กว้างขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ และ cyber inter-relations ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

สำหรับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่สนใจนำบทความในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่หากสามารถอ้างแหล่งที่มา ก็จะช่วยให้ผู้สนใจสามารถไปค้นคว้าต่อได้

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไชต์นี้ และขอเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ www.thaieurope.net เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลที่ดูแลผลประโยชน์ของไทยในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับยุโรปได้อย่างสมบูรณ์ตลอดไป

 

ติดต่อสอบถามเรื่องค้าขายส่งออกมายังสหภาพยุโรปได้ที่:

ผู้ที่สนใจจะทำลิงค์จากเว็บไซต์ของท่านมายัง www.thaieurope.net สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ