เดนมาร์คตรวจพบเชื้อ Vibrio Cholerae ในกุ้งกุลาดำนำเข้าจากไทย Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป   
Wednesday, 22 March 2006

ทางการเดนมาร์คตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Vibrio Cholerae ในกุ้งกุลาดำปอกเปลือกต้มสุกนำเข้าจากไทย การสุ่มตรวจดังกล่าวเป็นการสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้า (Border Control) ส่งผลให้ทางการเดนมาร์คดำเนินมาตรการส่งสินค้ากลับ (Product [to be] dispatched) ตาม Information Notification 2006.AOF ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 (ได้รับแจ้งจาก DG-RELEX เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549)Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

 

Red Alerts

สินค้าอาหาร (RASFF) คือ ระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารของอียู (Rapid Alert for Food and Feed System) มีพื้นฐานมาจากข้อบังคับ Regulation (EC) No 178/2002 ในมาตราที่ 50 ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารผ่านทางเครือข่ายของทุกประเทศสมาชิก EU รวมทั้ง EFTA และ EEA ในกรณีที่ประเทศสมาชิกพบว่ามีสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ใดที่มีความเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพมนุษย์ คณะกรรมาธิการยุโรป และหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรป (EFSA) จะต้องแจ้งผ่านเครือข่ายเพื่อให้มีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อสินค้าอาหารนั้นต่อไป  การแจ้งเตือน  มี 3 ประเภท ได้แก่

 1) Alert notifications เป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ และเข้าสู่ท้องตลาดแล้ว โดยประเทศสมาชิกได้มีการดำเนินมาตรการใดมาตรการหนึ่งต่อสินค้าดังกล่าว เช่น การถอนสินค้า หรือ เรียกคืนสินค้าจากท้องตลาด

2) Information notifications เป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ และสินค้ายังไม่เข้าสู่ท้องตลาดหรือหมดไปจากท้องตลาดของประเทศสมาชิกอื่นๆแล้ว ประเทศสมาชิกอื่นๆจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนต่อสินค้าดังกล่าว

3) Border rejection เป็นการแจ้งเตือนสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ที่ตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานของ EU โดยประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการปฏิเสธการนำเข้า ณ ด่านนำเข้า

(ข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป)    >> อ่านต่อ

 

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ